503

ارور 503

خطای سرویس در دسترس نمی باشد 503، یک کد وضعیت HTTP می باشد که به معنای اینکه سرور وبسایت در حال حاضر در دسترس نمی باشد است. در اکثر مواقع این خطا رخ می دهد برای این که سرور بسیار مشغول است یا برای این که سرور در حال نگهداری می باشد.